UNAPREĐENJE PRAVOSUĐA U SRBIJI

UNAPREDJENJE PRAVOSUDJA U SRBIJI

O projektu

”Unapređenje pravosuđa u Srbiji kroz poboljšanje pozicije sudijskih pomocnika i racionalizaciju administrativnih procedura” je istraživačko-razvojni projekat finansiran od strane USAID Projekat vladavine prava. Kroz brojne aktivnosti projekat ima za cilj da stručnoj javnosti pruži uvid u trenutnu poziciju sudijskih pomoćnika, da predloži modalitete unapređenja njihovog položaja kroz uvođenje karijernog napredovanja, posebne obuke i evaluacije, da identifikuje zakone i administrativne procedure koje se mogu izmeniti radi efikasnijeg funkcionisanja sudova i doprinosa strateškim dokumentima u pravosuđu, kao i izmeni seta pravosudnih zakona nakon usvajanja izmena Ustava Repubublike Srbije.

Direktni korisnici programa su sudijski pomoćnici, sudije i građani kojima će se omogućiti efikasniji pristup pravdi. Projekat će tokom svog trajanja obratiti posebnu pažnu na diseminaciju informacija široj javnosti, pre svega studentskim, stručnim i drugim nevladinim organizacijama koje rezultate projekta mogu koristiti za podršku sopstvenom radu.

 

Kontekst

Vladavina prava je jedna od osnovnih vrednosti na kojoj se temelji EU i jedan od ključnih faktora za mira I stabilnost, socijalni i ekonomski razvoj, pravnu sigurnost i podsticaj za privredni rast. Nacionalna strategija reforme pravosuđa 2013-2018. godine, prepoznaje probleme sa kojima se suočava naše pravosuđe, uključujući neefikasnost kao ključni izazov, što rezultira značajnim brojem starih predmeta i otežanim pristupom pravdi.

Trenutni položaj sudijskih pomoćnika se u praksi razlikuje usled raznovrsnosti zadataka koje obavljaju, kao I različitih uslova napredovanja, što dodatno otežava njihov položaj i utiče na neiskorišćenost njihovog punog potencijala poslova koje obavljaju sudski pomoćnici.

Ovi problemi utiču na, ne samo vise od 1500 sudijskih pomoćnika i pripravnika, već indirektno utiču i na sudije, sudove i predsednike sudova a naročito na efikasnost pravosuđa koje pogađa građane i privredne subjekte.

Ciljevi projekta

Projekat teži da pomogne u poboljšanju položaja sudijskih pomoćnika u sudovima sa predlogom detaljnog i održivog puta razvoja karijere koji će im omogućiti da preuzmu veću odgovornost u radu, prepoznatljivost i značaj u sistemu. Preuzimanjem većeg obima administrativnih zadataka od samih sudija, omogućiće sudijama više vremena da se bave suđenjem i meritumom spora, stvarajući na taj način efikasnije i ekonomičnije sudstvo.

Aktivnosti projekta

–              Analiza postojećih istrazivanja o trenutnom položaju sudijskih pomoćnika u Srbiji

–              Istraživanje stavova koje sudije imaju o trenutnom položaju sudijskih pomoćnika kao i koracima koje treba preduzeti da bi se njihov položaj poboljšao

–              Izrada sveobuhvatne studije koja će pružiti preporuke o modalitetima unapređenja položaja sudijskih pomoćnika, kao i racionalizaciji administrativnih procedura

–              Javno zalaganje za unapređenje položaja sudijskih pomoćnika kroz promociju studije i dijalog sa relevantnim državnim institucijama i predstavnicima nevladinog sektora

back to top