Beogradska konferencija pravnika

BEKOP PROGRAM

 

BEKOP KONFERENCIJA

Beogradska konferencija pravnika već pet godina okuplja eminentne predavače, paneliste, mlade pravnike i studente prava u diskusiji o mnogim aktuelnim, korisnim i interesantnim temama, a sve u cilju doprinosa edukacije budućih stručnjaka i upoznavanju sa praktičnim radom u mnogim pravnim oblastima koje pokrivamo.

Neke od tih oblasti su advokatura, sudstvo, tužilaštvo, javno beležništvo, izvršiteljstvo, medijacija, arbitraža, pravnici u privredi kao i mnoge druge.

Neverovatno smo ponosni na saradnju koju smo ostvarili sa kancelarijama, komorama, institucijama, koje možete videti na listi naših partnera, ali takođe i eminentnim stručnjacima bez kojih ove konferencije ne bi bile ono što jesu danas.

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Pravo intelektualne svojine u Srbiji je još uvek u razvoju a ono poredstavlja okosnicu četvrte industrijske revolucije, digitalne revolucije.

Pravo intelektualne svojine se deli na dve kategorije, industrijsku svojinu koja obuhvata patente, žigove, industrijski dizajn i geografske oznake i autorsko pravo koje uključuje književna dela, filmska, muzička i umetnička dela i srodna prava poput prava izvođača na njihova izvođenja, prava proizvođača fonograma i prava organizacija za daiodifuziju na njihove radio i TV programe. 

Beogradska konferencija pravnika u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu organizuje konferenciju za koju se svake godine prijavi više studenata nego što imamo mesta. Iz tog razloga smo odlučili da pravu intelektualne svojine posvetimo značajniji deo programa.

MEDIJACIJA

Medijacija je alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice, posrednik – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja. Medijaciji se može pristupiti pre i u toku sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka.

Specifičnost medijacije kao dobrovoljnog, neformalnog, izuzetno brzog i jeftinijeg postupka je u tome da tokom postupka strane zadržavaju potpunu kontrolu i u njemu niko umesto njih samih ne može doneti odluku o načinu rešavanja njihovog spornog odnosa, te ukoliko do sporazuma dođe, zaključuju ga u zajedničkom interesu. Uloga medijatora se upravo ogleda u tome da isti pomaže stranama da utvrde svoje interese u odnosu sa drugom stranom i postignu sporazum. Sporazum može imati snagu izvršne isprave, a medijator i punomoćnici strana mogu učestovati u njegovoj pisanoj izradi. U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora jeftinija je od 35 do 60%.

SIMULACIJE SUĐENJA

Beogradska konferencija pravnika osnovana je upravo da bi svojim učesnicima približila praksu i rad u pravosudnom sistemu.

Smatramo da ne postoji bolji način za realizaciju ovog cilja od radionica i simulacija suđenja.

Pod pokroviteljstvom Advokatske komore Beograda i njenog predsednika g. Jugoslava Tintora, Beogradska konferencija pranika je 2018 godine započela organizaciju simulacija suđenja. U sklopu simulacije prijavljeni kandidati se opredeljuju da li su zainteresovani za rad u veću, kao odbrana, tužioci, svedoci ili žele da budu publika. Nakon što se uloge dodele učesnicima se prezentuje slučaj i oni odlaze na priremu kod eminentnih stručnjaka, advokata poput Maje Atanasković, člana Upravnog odbora Advokatske komore Beograda, advokata Nataše Jovičić, zamenice Javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva, gđe. Jasmine Paunović i mnogih drugih stručnih pravnika.

LJUDSKA PRAVA

Moderno društvo počiva na poštovanju ljudskih prava.

Pojam ljudskih prava odnosi se na koncept koji se bazira na ideji da ljudska bića imaju univerzalna prirodna prava, ili status, nezavisno od pravne jurisdikcije ili drugih određujućih faktora kao što su poreklo, rasa, državljanstvo i pol. Kao što je vidljivo iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, ljudska prava (makar u periodu posle Drugog svetskog rata) su zasnovana na urođenom ljudskom dostojanstvu i zadržavaju svoj univerzalni i neotuđivi karakter.

Naša obeveza je da se zalažemo za poštovanje ljudskih prava i da ih branimo na svakom koraku.

 

EKOLOŠKO PRAVO

Moramo biti svesni da naša budućnost zavisi od našeg ponašanja u sadašnjosti. Ekološke katastrofe predstavljaju najveći rizik po zdravlje ljudi. Štetnosti iz životne sredine posmetraju se posebno kaoo faktori rizika. Uzrok svih rizika su upravo ljudske radnje.

Opšti privredni razvoj, urbanizacija, neracionalno korišćenje prirodnih resursa, odlaganje svih vrsta otpada, kao i masovna i nekontrolisana primena hemojskih sredstava u poljoprivredi doveli su do veoma nezadovoljavajućeg stanja u životnoj sredini. Naše svakodnevne aktivnosti dovode do pogoršanja stanja životne sredine. Iz ovih razloga je pravna zaštita životne sredine veoma važna.

Njenim posredstvom dopire se do pojedinaca i utiče se na njihovo ponašanje izricanjem sankcija za određena ponašanja. 

IUSTITIA

Beogradska konferencija pravnika smatra da je pisana reč od izuzetne važnosti za društvo, a još više za pravnike i studente prava.

U tom cilju početak 2021 godine obeležilo je otvaranje portala BEKOP IUSTITIA. Ovaj portal će biti mesto na kojem će članovi organizacije, eminentni pravnici ali takođe studenti i mladi pravnici moći da objavljuju svoje tekstove i analize ili iskažu svoje mišljenje o njima važnim temama.

BEKOP IUSTITIA će voditi sektor organizacije koji čine mladi ljudi sa jakim stavovima i željom da svojim delima, naše društvo, učine boljim mestom za sve.

 

SADRŽAJ NAMENJEN ČLANOVIMA

Beogradska konferencija pravnika smatra da su osnovni i najvažniji resurs, ne kontakti koje je ostvarila tokom svog postojanja ili saradnja sva svim institucijama ili kancelarijama, već upravo ljudi koji je čine.

S tim na umu trudimo se da našim članovima pružimo svaku moguću šansu za unapređenje svojih znanja i svojih mogućnosti. 

Pored toga što imaju pristup “behind the scenes“ funkcionisanja organizacije, mogućnosti da se upravo njihova ideja realizuje i šansi da se upoznaju sa svim predavačima takođe imaju priliku da prisustvuju predavanjima namenjenim ekskluzivno za članove organizacije.

DOSADAŠNJA EVALUACIJA PROGRAMA

Evaluacija projekta je rađena putem ankete na kraju svakog događaja kao i putem SMS poruka do 2016. godine i do sada je obuhvatila preko 500 učesnika BEKOP programa. Rezultati anketa, na koje smo veoma ponosni, pokazuju da je odgovor na pitanje da li vam je ova konferencija pomogla u razumevanju predstavljenih oblasti odgovor 100% ispitanika bio potvrdan. Rezultati ankete pokazuju da su 53% učesnika programa BEKOP i dalje na studijama na pravnim fakultetima širom Srbije dok su 47% učesnika diplomirani pravnici.

Detaljniji pregled brojeva pokazuje da su od studenata 41% bili na završoj četvrtoj godini studija, dok je 7% bilo na prvoj godini, 20% na drugoj godini, 26% na trećoj godini dok su ostali bili apsolventi.

Zabrinjavajući rezultat do koga smo došli jeste da je, od svih učesnika, manje od tećine učesnika je na neki način angažovano (volontiranje, praksa, pripravnički staž ili posao). Od ovih učesnika 35% je zaposleno za stalno dok se 65% uglavnom bavi volonterskim radom u organizacijama ili rade kao pripravnici u advokatskim kancelarijama i sudovima. 

Kroz sledeće grafikone prikazani su odgovori na pitanja – koji od predstavljenih profila Vam deluju najprivlačnije i zbog čega:

Pie chart izvestaj profesije 1
Pie chart not izvestaj zainteresovanost