O projektu

Tema projekta je upoznavanje mladih sa ADR (Alternative Dispute Resolution) metodama, prvenstveno medijacijom i arbitražom. Projektne aktivnosti se sastoje od predavanja simulacije arbitražnog i postupka medijacije i objavljivanje priručnika za arbitražu i medijaciju a ciljna grupa će biti studenti pravnih fakulteta u Srbiji.

Projekat će rezultirati edukacijom studenata o pravnim i mekim veštinama potrebnim za ADR metode, retorika, upravljanje konfliktima emocionalna inteligencija, pregovaranje, kao i uvidom učesnika u praktične aspekte bavljenja medijacijom i arbitražom kroz predavanja i učestvovanje u simulacijama u kojima će pred stručnim pravnicima pokazati svoje znanje.

brosura spolja 1

Trajanje projekta

Program će se održati u 4 faze:
1. Pripremna faza programa od 1. do 16. maja;
2. Faza upoznavanja mladih sa ADR metodama od 16. maja do 16. avgusta;
3. Faza održavanja takmičenja i simulacija ADR metoda od 16. avgusta do 31. oktobra;
4. Faza pisanja priručnika o ADR metodama i njihovoj praktičnoj primeni od 31. oktobra do 30. novembra;

brosura unutra 1

KONTEKST

Vladavina prava je jedna od osnovnih vrednosti na kojoj se temelji EU i jedan od ključnih faktora za mir i stabilnost, socijalni i ekonomski razvoj, pravnu sigurnost i privredni rast. Ključni izazov sa kojim se pravosuđe u Srbiji suočava je neefikasnost, koja rezultira sporim rešavanjem predmeta, velikim brojem starih predmeta i otežanim pristupom pravdi.

U tom kontekstu povećano korišćenje ADR metoda, pre svega medijacije i arbitraže, može da olakša teret koji stavljamo na sudove, pomogne da se odnosi strana u konfliktu ne zaoštravaju, donese dodatan prihod kako pravnicima koji bi postupali kao zastupnici strana ili medijatori i arbitri.

CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi projekta su unapređenje razumevanja medijacije i arbitraže kao alternativnog rešavanja sporova (ADR), benefita ulaska u postupak medijacije ili arbitraže pre pokretanja sudskog postupka, približavanje prakse učesnicima projekta i generalna promocija ADR metoda mladima.

Projekat će preko svojih aktivnosti učesnicima približiti znanja i veštine potrebne za početak bavljenja i boljeg razumevanja ADR metoda, dati im prostor da ta znanja i veštine oprobaju u praksi, omogućiti im da zajedno sa mentorima nastave svoju edukaciju i objaviti publikaciju koju će svi zainteresovani mladi moći da pronađu na veb stranici Beogradske konferencije pravnika.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

W

Edukacija mladih o ADR metodama

W

Održavanje simulacija i takmičenja iz ADR metoda

W

Izrada sveobuhvatne publikacije koja će pružiti mladima znanja potrebna za razumevanje ADR metoda i dati im uvid u praksu i veštine koje se koriste u medijaciji, arbitraži i drugim ADR metodama

W

Pružanje mentorske podrške za sve učesnike koji žele da nastave da uče o ADR metodama i usavršavaju svoje veštine

ZAKLJUČAK

Efikasan i efektivan pravosudni sistem je jedan od osnovnih zahteva svakog društva. Alternativno rešavanje sporova (ADR) pojavilo se kao budućnost tradicionalnog sistema rešavanja sporova. Budućnost sudskih sporova i ADR-a nakon KOVID-19 pandemije može se sagledati iz dva ugla, odnosno, moramo usvojiti načine da se proces odlučivanja učini mnogo lakšim za korisnika i beskontaktnijim (koliko je to izvodljivo) i moramo usvajiti druge načine da se strankama pruži brži pristup pravdi.

Upravo ADR metode rešavanja sporova mogu pružiti stanama u sporu jedan neformalan bezkontaktni pristup koji se može okončati efikasno i dodatno ne pogoršati odnose stana, ali takođe, olakšati breme koje nosi tradicionalan pravosudni sistem, odnosno sudovi.

Trenutno u svetu i regionu, a prema Uputstvu za unapređenje primene medijacije koje je izdalo Ministarstvo pravde Republike Srbije, ADR metode su ključan deo pravosudnog sistema i često se strane u sporu, pre samog počinjanja spora u sudu, upućuju da prvo probaju da reše spor ADR metodama.

Prema istraživanju Fortune 1000 kompanija urađenom od strane Thomas J. Stipanovich i J. Ryan Lamare u “The Quiet Revolution“ vidmo porast korišćenja i popularnosti ADR metoda. Prema ovom istraživanju 1997. godine samo 52% sporova Fortune 1000 kompanija se rešavalo ADR metodama dok se 2012 godine taj broj povećao na 99%, od toga 30 posto putem arbitraže, 65% putem medijacije i 5% ostalim ADR metodama.

U Srbiji imamo izuzetne stručnjake koji se bave ADR metodama na međunarodnom nivou i preporuka autora priručnika je da kada vi, čitaoci, imate priliku da prisustvujete predavanjima i obukama to i uradite, poznavanje veština potrebnih za ADR je važno i u životu a može vam poslužiti kao dodatan prihod ili kao karijerno zanimanje.

Na sledećem linku možete preuzeti priručnik a pozivamo vas i da pogledate sve video i audio materijale sa ovog i svih drugih projekata Beogradske konferencije pravnika koji se bave ADR metodama.

Priručnik za mirno rešavanje sporova

 

MATERIJAL O ADR METODAMA

Otvoreni smo za saradnju