EVALUACIJA PROGRAMA OD STRANE UČESNIKA

Evaluacija projekta je rađena putem ankete na kraju svakog događaja kao i putem SMS poruka do 2016. godine i do sada je obuhvatila preko 500 učesnika BEKOP programa. Rezultati anketa, na koje smo veoma ponosni, pokazuju da je odgovor na pitanje da li vam je ova konferencija pomogla u razumevanju predstavljenih oblasti odgovor 100% ispitanika bio potvrdan. Rezultati ankete pokazuju da su 53% učesnika programa BEKOP 2018 idalje na studijama na pravnim fakultetima širom Srbije dok su 47% učesnika mladi diplomirani pravnici.

Detaljniji pregled brojeva pokazuje da su od studenata 41% bili na završoj četvrtoj godini studija, dok je 7% bilo na prvoj godini, 20% na drugoj godini, 26% na trećoj godini dok su ostali bili na petoj, šestoj i sedmoj godini studija što je izuzetan rezultat za pravne fakultete.

Zabrinjavajući rezultat do koga smo došli jeste da je, od svih učesnika, manje od tećine učesnika na neki način angažovano (volontiranje, praksa, pripravnički staž ili posao). Od ovih učesnika 35% je zaposleno za stalno dok se 65% uglavnom bavi volonterskim radom u organizacijama ili rade kao pripravnici u advokatskim kancelarijama i sudovima.

Kroz sledeće grafikone prikazani su odgovori na pitanja – koji od predstavljenih profila Vam deluje najprivlačnije i zbog čega:

back to top